1397/2/7 جمعه

انتشارات آدا مصمم است كه در راستاي طب سنتي، كتاب كودك و ديگر موضوعات فعاليت داشته باشد و مايل به همكاري در زمينه چاپ كتاب هاي شما مي باشد.
باعث افتخار انتشارات است كه آثار پزشكان و اساتيد محترم را در رابطه با طب و ديگر موضوعات چاپ نمايد.